Randki
Jed­na z na­jok­rutniej­szych lek­cji życia (oraz śmier­ci): To, co się liczy dla nas, nie mu­si się liczyć dla in­nych, na­wet jeżeli jes­teśmy so­bie blis­cy. In­ni nieko­nie­cznie kochają to, co my, czy niena­widzą to, co my. Nasza praw­da by­wa dla nich kłamstwem.
Opublikowano: 24.03.2015 20:44:17